Stage Sensei Yves Zorza - Woluwe, mai 2004 (9 photos)